Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejere

At være familieplejer er et ganske særligt arbejde, også i forhold til begrebet “ferie”. Når du skal tilrettelægge ferien, skal du tage stilling til, om ferien helt eller delvist skal afholdes med eller uden plejebarnet eller plejebørnene.

Udgangspunktet for denne overvejelse bør være både ansættelseskontrakten og den aftale om anbringelsen, som er indgået med anbringende kommune. Det er dog altid dig suverænt, der afgør, om ferien skal afholdes med eller uden plejebørn. Og at det er kommunens ansvar at sikre, at der er andre steder at være for plejebarnet – enten i egen familie eller netværk eller i en aflastningsfamilie – hvis du beslutter dig for at holde ferie uden plejebarnet.

Socialpædagogerne anbefaler, at kommunen og du hvert år i god tid inden ferieårets begyndelse i fællesskab planlægger ferien for det kommende ferieår, således at de fleste behov for alle parter kan tilgodeses. Nedenfor gennemgås de vigtigste regler omkring familieplejeres afholdelse af ferie. Kontakt dit lokale kredskontor, hvis du har spørgsmål derudover.

Grundlæggende regler

Familieplejere er omfattet af ferieloven og har dermed ret til at holde ferie på samme vilkår som øvrige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Undtaget herfor er dog familieplejere, der etablerer familiepleje som selvstændig virksomhed.

Familieplejere er ikke omfattet af Forhandlingsfællesskabets ferieaftale. At familieplejere er omfattet af ferieloven, giver dig en række automatiske rettigheder. Du har altid ret til 25 dages ferie på et ferieår, uanset hvem der skal betale ferien. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april året efter. Og du optjener en ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår eller optjeningsår. Kalenderåret/optjeningsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Du har som andre lønmodtagere også ret til en hovedferie på tre sammenhængende uger, der skal ligge i perioden 1. maj til 30. september. De to resterende uger skal som udgangspunkt afholdes ugevist.

På nogle punkter adskiller familieplejere sig fra øvrige lønmodtagere.

  • For det første har myndighederne godkendt, at familieplejere på grund af deres særlige arbejde, kan vælge at holde deres ferie sammen med plejebarnet eller –børnene. Familieplejere kan altså holde ferie samtidig med, at de i realiteten er på arbejde. Det får nogle konsekvenser for f.eks. udbetaling af den 5. ferieuge (se denne).
  • For det andet indgår familieplejere ofte i flere ansættelsesforhold – ofte med flere forskellige kommuner. I disse tilfælde har man som familieplejer lov til at holde særskilt ferie i forhold til hvert ansættelsesforhold.

Varsling

Som udgangspunkt skal ferie lægges efter forhandling mellem dig og anbringende kommune. Hvis kommunen i stedet ønsker selv at bestemme, skal kommunen varsle overfor dig, hvornår ferien skal afholdes. For hovedferien gælder, at kommunen skal varsle denne senest tre måneder før afholdelsen.

For de resterende uger skal varslet være hos dig senest en måned før ferien. Har du som familieplejer flere ansættelsesforhold skal den eller de anbringende kommuner varsle afholdelse af ferie for hvert af ansættelsesforholdene, hvis ikke der er indgået nogen aftale om afholdelse af ferien.

Ferie med/uden løn

I de tilfælde, hvor du har været ansat hos den anbringende kommune hele optjeningsåret, har du som nævnt i det følgende ferieår krav på fuld løn og ferietillæg, når du holder ferie.

Hvis du kun delvist eller slet ikke har været ansat i kommunen i optjeningsåret, vil kommunen trække dig i lønnen i forhold til det antal feriedage, det er aftalt parterne imellem.

Hvis du har optjent ret til feriepenge i et tidligere ansættelsesforhold, vil feriepengene blive udbetalt, når du holder ferien, uanset om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Det vil normalt være således, at der ikke kan udbetales løn samtidig med, at du får feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Men Ferielovskontoret oplyser i en skrivelse helt tilbage fra 2004 at “... der ifølge ferieloven ikke er noget til hinder for, at den ene familieplejer får overdraget plejebarnet, mens den anden familieplejer holder ferie, uanset om familieplejerne er ægtefæller”.

Din arbejdsgiver (den anbringende kommune) kan kun pålægge dig at holde ferie, når du har ret til betaling for feriedagene fra din nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan dermed ikke bestemme, at du skal holde ferie for egen regning.

Vederlagsnedsættelse og feriepenge

Hvis du i optjeningsåret (det kalenderår, der går forud for ferieåret) har haft en løn, der enten var mere end 20 procent højere eller mere end 20 procent lavere end den, du har, når du går på ferie, vil det få indflydelse på dine feriepenge. Hvis du er gået ned i vederlag, skal dine feriepenge beregnes ud fra den højere løn, du havde i optjeningsåret.

Hvis du er gået op i løn, beregnes feriepengene af den lavere løn, du havde tidligere. 20 procentsreglen gælder med andre ord begge veje ifølge ferieloven. Du kan læse mere om 20 pct. reglen i denne ferievejledning til familieplejere på borger.dk.

Ferietillæg

Som familieplejer optjener du ifølge ferieloven et ferietillæg i optjeningsåret. Ferietillægget udgør én procent af lønnen. Udbetalingen af ferietillægget er uafhængig af, om ferien holdes med eller uden plejebørn.

Omkostningsdækkende ydelser

 Når du og din familie holder ferie med plejebarnet, får du udbetalt de normale omkostningsdækkende ydelser som for eksempel kost og logi.

Når du holder ferie uden plejebarnet, bliver der som udgangspunkt ikke udbetalt omkostningsdækkende ydelser. Dog er det sådan, at hvis familieplejeren under ferien løser opgaver eller stiller faciliteter til rådighed, skal der udbetales ydelser til dette – det kan for eksempel være betaling for logi.

Reglerne om omkostningsdækkende ydelser under ferien gælder, uanset om du har optjent ret til løn eller ej.

Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb

Hvis du ikke har hævet dine feriepenge inden ferieårets udløb, tilfalder beløbet som udgangspunkt Arbejdsmarkedets Feriefond. I en række særlige tilfælde kan feriepengene dog udbetales efter regler, der administreres af ATP/feriekontoret.

Hvis du har uhævede feriepenge efter ferieårets udløb, opfordres til, at du kontakter dit kredskontor.

Den 5. ferieuge

Familieplejere har på samme måde som andre lønmodtagere ret til at få den 5. ferieuge udbetalt efter ferieårets afslutning, hvis den 5. ferieuge ikke er holdt som ferie.

Hvis du beder om at få den 5. ferieuge udbetalt, kan kommunen ikke afvise dette med henvisning til, at kommunen “troede”, at du havde holdt den.

Efter reglerne i ferieloven skal afholdelse af ferie enten forhandles mellem arbejdstager (familieplejer) og arbejdsgiver (anbringende kommune) eller varsles af kommunen. Det betyder, at kommunen har pligt til at have klarhed over, hvornår en ansat holder ferie. Og hvis kommunen ikke kan godtgøre, at du har holdt den 5. ferieuge, skal feriepengene udbetales.

Retten til at få overført ferie

Lønmodtagere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst – og det er familieplejere ikke – kan aftale med deres arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende år. Dette gælder selvfølgelig kun, når du har optjent ret til ferie ud over 20 dage hos din nuværende arbejdsgiver – altså typisk efter mere end 10 måneders ansættelse.

Fratræden og feriepenge

Når et plejeforhold ophører, har en familieplejer krav på feriepenge fra anbringende kommune. Feriepengene svarer til 12,5 procent af den ferieberettigede løn både for det indeværende optjeningsår og for den del af det tidligere optjeningsår, der endnu ikke er afholdt ferie for. Sagt på en anden måde: Da optjeningsåret og ferieåret ikke følges ad, vil du – medmindre du slutter dit ansættelsesforhold den 31. december – have feriepenge til gode for perioder i to optjeningsår. Der udbetales ikke feriepenge for omkostningsdækkende ydelser.

Ferie og aflastning

Familieplejere, der ansættes til aflastningsopgaver, er også omfattet af ferieloven. Det gælder, uanset om aflastningen er en selvstændig foranstaltning eller det er en del af en døgnanbringelse. Det betyder, at hvis du som familieplejer ansættes i en kortvarig aflastningsopgave, har du krav på 12,5 procents feriepenge efter de almindelige regler for den periode, aflastningsopgaven varer.