Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdstidsregler i kommunerne

Hvis du er kommunalt ansat gælder følgende regler for dig angående arbejdstid.

Fra den 1. april 2016 gælder en ny arbejdstidsaftale for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i en kommune.

Den nye aftale er på mange punkter - både i forhold til opbygning og indhold – identisk med de aftaler, der gælder for bl.a. sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte: En kort beskrivelse af de væsentligste regler (pdf)

Aftalen

Kort om den nye arbejdstidsaftale

Planlægningen

Aftalen er forenklet og lettere at orientere sig i. De bestemmelser, der omhandler planlægning og opgørelse af arbejdstiden er væsentligt mere præcise end i den gamle aftale. Man skal have udleveret sin tjenesteplan 4 uger før den træder i kraft, og tjeneste planen skal have en udstrækning på mindst 4 uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – med mindre andet aftales - maksimalt udgøre 16 uger.

Aften-, nat- og lørdagstillæg

Både tillæg for aften- og nattjeneste samt arbejde om lørdagen gives fremover som en procentdel af lønnen.

Her kan du beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste: Tillægsberegner

Forinden aften- og nattillæg udbetales reduceres de med 8,11%, der går til afspadsering (37/3-afspadsering). Tidspunktet for optjening af 37/3-afspadsering er således flyttet til kl. 17, til gengæld optjenes afspadsering for alle timer, der ligger efter kl. 17. Der kan altså ikke længere spekuleres i, hvornår tjenesten påbegyndes. For en socialpædagog med gennemsnitsløn vil den del af aftentillægget, der som udgangspunkt går til udbetaling stige fra de nuværende godt 24 kr. pr. time til godt 29 kr. pr. time. For alle vil det nye procenttillæg give mere end det gamle tillæg på 24,04 kr..

For den gruppe, der efter overenskomsten har et fast ulempetillæg sker der en forhøjelse af tillægget. Tillæggene på 15.400 kr. og 26.000 kr. i årligt grundbeløb forhøjes med 500 kr..

Øvrige særydelser

Øvrige særydelser for eksempel for manglende varsel af overarbejde og lignende, finder du nedenfor:

Juleaften og andre særlige fridage

Juleaften vil få status af en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Det betyder, at der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for alle, dog undtaget faste nattevagter.

Rådighedstjeneste

Reglerne for rådighedstjeneste bevares uforandret, og adskiller sig fortsat fra reglerne på de øvrige døgndækkede områder.

Det forebyggende og dagbehandlende område (PFF)

Personale, der er omfattet af overenskomsten på det forebyggende og dagbehandlende område er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen.

Retningslinjer for planlægning af arbejdstiden samt honorering for arbejde på særlige tidspunkter på dette område aftales lokalt. BUPL og Socialpædagogerne (Pædagogernes Forhandlingsfællesskab) har udarbejdet et inspirationsmateriale om lokale arbejdstidsaftaler på det forebyggende og dagbehandlende område (pdf).

Lærere på interne skoler

Arbejdstidsregler for lærere ansat ved døgninstitutioner med intern skole.
Se arbejdstidsreglerne for undervisningsomådet i kommunerne (pdf)