Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Er du ledig familieplejer

Som familieplejer vil du have ret til dagpenge når du bliver ledig, hvis du opfylder en række betingelser.

Ansættelse som familieplejer/aflastningsfamilie giver de samme rettigheder med hensyn til at blive medlem og få udbtalt ydelser fra en a-kasse. Altså de samme rettigheder som øvrige lønmodtagere kan opnå.

Du vil som udgangspunkt have ret til dagpenge, hvis du bliver ledig. Det forudsætter dog, at følgende forhold er opfyldt på ledighedstidspunktet:

 1. At der foreligger en aftale mellem den anbringende myndighed og dig (familieplejeren)
 2. At aftalen indeholder et opsigelsesvarsel
 3. At din løn (plejevederlag) er skattepligtig indkomst
 4. At du er omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og arbejdsskadeforsikringsloven

Ovennævnte betingelser skal være opfyldt, for at din ansættelse som familieplejer kan anses som almindeligt arbejde i arbejdsløshedslovens forstand. Der gælder således særlige regler for familieplejere og aflastningsfamilier. Det skyldes primært, at arbejdet foregår i hjemmet, og at der ikke er defineret en fast arbejdstid. Arbejde som familieplejer anses derfor som ukontrollabelt.

Læs mere om ukontrollabelt arbejde.
Ret til dagpenge

For at kunne få dagpenge skal en række forskellige betingelser være opfyldt:

 • Du skal være tilmeldt på jobnet.dk som aktivt arbejdssøgende
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – det indbefatter også andet arbejde end arbejde som familieplejer
 • Du skal have været medlem af a-kassen i mindst et år inden du blev arbejdsløs
 • Du skal opfylde beskæftigelseskravet

Beskæftigelseskravet for fuldtidsforsikrede er 1.924 løntimer indenfor de sidste tre år - før du blev ledig. 

Deltidsforsikrede skal kunne dokumentere at have haft mindst 1.258 løntimer indenfor de sidste tre år.

Når beskæftigelseskravet skal opgøres omregner vi din lønindtægt (plejevederlag) til timer.

Vederlag og timer 2017

Beskæftigelsesministeriet fastsætter hvert år en særlig omregningssats. I 2017 er den 230,08 kr. Satsen er ens for alle a-kasser og alle faggrupper.   

Eksempel
Du får udbetalt vederlag med 37.368 kr. pr. måned. Det svarer omregnet til 162,41 arbejdstimer. Regnestykket er 37.368 : 230,08 = 162,41.

Skemaet neden for viser, hvor mange arbejdstimer dine vederlag svarer til.

OBS! Hvis de omregnede arbejdstimer svarer til mere end 37 timer om ugen, vil du skulle afvikle de overskydende timer, før du kan få dagpenge fra a-kassen. 

Vederlag

Pr. dag

Pr. måned

Arbejdstimer pr. uge

Beregning af sats

Overskydende timer 

1

136

4.152

4,16

Nej

0

2

273

8.304

8,33

Nej

0

3

409

12.456

12,49

Nej

0

4

546

16.608

16,66

Nej

0

5

682

20.760

20,82

Nej

0

6

819

24.912

24,99

Ja

0

7

955

29.064

29,15

Ja

0

8

1.092

33.216

33,32

Ja

0

9

1.228

37.368

37,48

Ja

4,16

10

1.365

41.520

41,64

Ja

40,21

11

1.501

45.672

45,81

Ja

76,35

12

1.638

49.824

49,97

Ja

112,43

13

1.774

53.976

54,14

Ja

148,55

14

1.911

58.128

58,30

Ja

184,60

 

Dagpengesats

Når du som familieplejer bliver ledig og skal have beregnet en dagpengesats, skal forskellige forhold være opfyldt. Læs mere om betingelserne neden for.

Dagpengene svarer i princippet til 90 % af den løn, du havde, mens du var i arbejde. Man kan dog aldrig få et større beløb udbetalt end den lovmæssigt fastsatte maksimale dagpengesats. Den udgør 849 kr. pr. dag i 2017. Det beløb svarer i gennemsnit til ca. 18.395 kr. pr. måned - før skat.

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din lønindtægt (plejevederlag) de sidste tre måneder før du blev ledig. I tre måneders perioden  skal du have arbejdet mindst 2/3 af fuld tid. Du skal således, som fuldtidsforsikret, have arbejdet mindst 320 timer. Da arbejdet som familieplejer er ukontrollabelt i arbejdsløshedslovens forstand, skal vi som a-kasse omregne din løn (vederlagene) til arbejdstimer. Læs mere under Ukontrollabel arbejde. Du bør i din forbindelse være særligt opmærksom på, det kun er egentlige lønandele, som kan indgå i dagpengesatsberegningen.

Hvis du ved siden af arbejdet som familieplejer har haft andet arbejde, kan dette arbejde, som udgangspunkt indgå i beregningen. Hvis du tidligere har fået beregnet en dagpengesats, skal der dog være gået mindst et år mellem de to beregninger.  

Supplerende dagpenge

Hvis du har deltidsarbejde som familieplejer eller aflastningsfamilie, kan du muligvis få udbetalt supplerende dagpenge. Det forudsætter dog, at du: 

 • Kan få en frigørelsesattest fra arbejdsgiver, så du kan frigøre dig fra ansættelsen uden at give det sædvanlige opsigelsesvarsel
 • Er til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder er tilmeldt Jobcenteret
 • Er aktivt jobsøgende og følger den plan for jobsøgning, som du har aftalt med a-kassen.

Du kan udelukkende modtage supplerende dagpenge i de uger, hvor din omregnede arbejdstid er maksimalt 29,6 timer.

Hvis dit arbejde som familieplejer realistisk set er fuldt foreneligt med et fuldtidsarbejde uden for hjemmet, kan der som hovedregel udbetales supplerende dagpenge uden, at arbejdsgiver har givet en frigørelsesattest.

Hent frigørelsesattest

Obs!

Spørgsmål

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010.