Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Efterløn

Her finder du svar på de fleste spørgsmål om efterløn.

Efterlønnens størrelse

Hvor meget du kan få i efterløn afhænger af, hvornår du er født, om du venter med at gå på efterløn, og om du har arbejde, pensioner, selvstændig virksomhed m.m.

Født før 1. juli 1959
Som udgangspunkt får du 91 % af dagpengesatsen i efterløn. Se aktuelle satser (link). Men du kan få en højere sats (samme som dagpengesatsen) ved at fortsætte med at arbejde, efter du har fået et efterlønsbevis. Det kaldes at udskyde efterlønnen. Du kan læse mere om reglen for udskydelse under afsnittet om skattefri præmie.

Født 1. juli 1959 og senere
Du kan få det samme i efterløn, som du kan få i dagpenge. Se aktuelle satser

Fradrag i efterlønnen
Når du er på efterløn og samtidig har arbejde eller driver selvstændig virksomhed, får udbetalt pension feriegodtgørelse eller andre indtægter, modregnes de i et vist omfang i din efterløn. Du kan læse om de grundlæggende beløb på siden om satser, eller beregne din efterløn.

Fradrag i efterlønnen

Du har mulighed for at arbejde så meget du vil, mens du er på efterløn. Men du kan ikke få efterløn for de timer, hvor du arbejder.

Vi skelner mellem arbejde, hvor du får en fast løn pr. time (kontrollabelt) og arbejde hvor arbejdstiden er ukontrollabel.

Arbejder du mere end 29,6 timer om ugen, kan du ikke få udbetalt efterløn for den uge. Arbejder du mere end 37 timer i løbet af en uge, vil vi modregne de overskydende timer i din efterløn i de følgende uger.

Hvis du går på efterløn efter at have opfyldt reglen om udskydelse/2-årsreglen, kan dine arbejdstimer medregnes til optjening af skattefri præmie.

Ukontrollabelt arbejde
Hvis din løn består af vederlag eller honorarer (fx familieplejere og mentorer), omregner vi din indtægt til et antal arbejdstimer: Bruttoindtægt : 230,08 (2017-tal) = antal arbejdstimer.

Lempeligt fradrag:
Du må gerne arbejde ved siden af efterløn. Der sker dog modregning

Er din timeløn lavere end 230,08 kroner (2017-tal), får du et lavere fradrag i efterlønnen. Det lavere fradrag har dog en nedre grænse på 114,73 kroner (2017-tal). Tjener du mindre end det, bliver din timeløn sat til det beløb 

Eksempel:
Du har arbejdet i 4 timer til 150 kr. i timen. Normalt fratrækker vi 4 timers efterløn efter de almindelige regler. Da din timeløn imidlertid er mindre end 230,08 kr. er du berettiget til et lempeligere fradrag.

Det foregår sådan, at timelønnen på 150 kr. divideres med 230,08. Det giver 0,65 og betyder derfor, at du modregnes 0,65 timers efterløn - i stedet for 1 times fradrag i efterlønnen. 

Samlet set vil du for de 4 timers arbejde få en løn på 4 x 150 kr = 600,00 kr. Dette vil med lempeligt fradrag medføre et fradrag i efterlønnen på 600 : 230,08 = 2,61 timer.

OBS! Alle lønindtægter, uanset timelønnens størrelse, medregnes ved opgørelsen.

Når du passerer indtægtsgrænsen på 36.840 kr., vil dit arbejde medføre fradrag i efterlønnen efter det almindelige time-for-time-princip. Hvis du overgår til eller træder ud af efterløns-ordningen i løbet af et kalenderår, vil beløbsgrænsen på 36.840 kr. blive reduceret forholdsmæssigt.

Arbejde udført med lempeligt fradrag kan medregnes til optjening af skattefri præmie med det faktiske antal timer.

Fradrag for ferie

Holder du ferie med feriegodtgørelse, bliver du fradraget i efterlønnen for det antal dage, du holder ferie. Når du får fradrag i efterlønnen for optjent ferie, kan timerne regnes med til optjening af skattefri præmie.

Får du feriepenge udbetalt som et engangsbeløb uden at holde ferien, bliver du fradraget i efterlønnen, men timerne kan ikke tælle med til optjening af skattefri præmie.

Hvis du får udbetalt småbeløb, dine feriepenge er mindre end din efterløn, eller du snart skal overgå til folkepension gælder særlige regler. Kontakt efterlønsteamet på 7248 6020 for at høre om dine muligheder.

Fradrag for pensioner

Dine pensionsordninger bliver modregnet i din efterløn. Hvor meget, der bliver modregnet afhænger af, om du er født før eller efter 1. januar 1956. Er du født før 1. januar 1956 har det også betydning, om du venter med at gå på efterløn, til du opfylder betingelserne om at optjene skattefri præmie.

Vær særligt opmærksom på, at der også sker modregning for pensioner, du har fået udbetalt, før du nåede efterlønsalderen.

Eksempler på pensioner, der har betydning for udbetaling af efterløn:

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Kapitalpensioner og -forsikringer
 • Arbejdsmarkedspensioner (PKA)
 • Tjenestemandspensioner
 • Indekskontrakter og -ordninger
 • Ratepensioner og -forsikringer
 • Alderspensioner
 • Tilsvarende udenlandske pensioner

På pensionsinfo.dk og på tjenestemandspension.dk kan du finde oplysninger om dine pensionsordninger og hvad du kan forvente at få udbetalt. Du skal logge på med NemId. Når du har fundet dine pensionsoplysninger, kan du taste oplysningerne ind på Beskæftigelsesministeriets efterlønsberegner, så du kan se, hvad du kan forvente at få udbetalt samlet i efterløn og pension.

Du er også velkommen til at kontakte efterlønsteamet på 7248 6020 for at få hjælp til en beregning.

Efterlønsbevis
Et efterlønsbevis er dit bevis på, at du opfylder betingelserne for at få efterløn. Det er a-kassen, der udsteder dit efterlønsbevis. Læs mere om betingelserne neden for.

Vi udsteder et efterlønsbevis til dig den dag, du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. Vi skriver til dig ca. 2 måneder før, da vi har brug for oplysninger fra dig for at kunne udstede beviset. Det er vigtigt, at du får efterlønsbeviset, selv om du fortsætter med at arbejde.

For at få et efterlønsbevis skal du:

 • Være medlem af a-kassen og have ret til dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse.
 • Have betalt efterlønsbidrag frem til dagen for udstedelse af beviset.
 • Være på arbejdsmarkedet (enten i job eller som ledig).
 • Være rask og til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Have opgjort din pensionsformue.
 • Have bopæl i Danmark, Færøerne, Grønland eller i et andet EØS-land.

Når du har fået dit efterlønsbevis

 • Skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.
 • Kan du gå på efterløn, selvom du er syg.
 • Kan du optjene skattefri præmie.
Fravalg af ordningen
Du kan altid fravælge indbetaling til efterlønsordningen og søge om at få dem tilbagebetalt. Hvis du gør det, får du det indbetalte efterlønsbidrag overført til din pensionsordning. Hvis det er en pensionsordning, som ikke bliver beskattet ved udbetalingen (fx en alderspension), trækker vi en afgift til SKAT ved overførslen. Hvis din pensionsordning bliver beskattet ved udbetalingen (fx kapitalpension, ratepension), overfører vi efterlønsbidraget skatte- og afgiftsfrit.

Kontant udbetaling af efterlønsbidraget
I nogle tilfælde skal dit efterlønsbidrag ikke overføres til din pension men du får det i stedet udbetalt kontant efter modregning af afgift eller skat:

 • Hvis du får førtidspension (afgift på 30 %)
 • Hvis du har betalt til ordningen i mindre end et år (indkomstskat)
 • Hvis du når efterlønsalderen og ikke vil gøre brug af ordningen (indkomstskat), eller
 • Hvis du flytter permanent til udlandet (indkomstskat).

Du skal udfylde en blanket AR 252 for at framelde ordningen og få efterlønsbidraget udbetalt/overført.

Når du pensionsalderen uden at have benyttet efterlønsordningen – og har du ikke optjent tilstrækkelig stor skattefri præmie - tilbagebetaler vi automatisk dit efterlønsbidrag til dig. Vi trækker indkomstskat ved udbetalingen.

Ved dødsfald bliver efterlønsbidraget udbetalt til boet – i det tilfælde betales en afgift på 30 %.

Pause i betalingen
Hvis du har betalt til ordningen senest fra din 30-årsdag, kan du i nogle tilfælde holde pause med at betale. Ring til medlemsteamet på 7248 6030, hvis du vil høre om dine muligheder.

Fyldt 50 år uden ret til dagpenge

Du kan stadig overgå til efterløn, når du når efterlønsalderen. Dog kun hvis du i perioden har betalt kontingent og efterlønsbidrag. Du må altså ikke have været fritaget for at betale kontingent.

Skattefri præmie
Hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har fået dit efterlønsbevis, får du mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Det afhænger af din fødselsdato, hvor længe og hvor meget du skal arbejde, før du kan begynde at optjene præmie:

Født før 1. januar 1956
Du skal udskyde efterlønnen i mindst 2 år og arbejde mindst 3120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret og 2.496, hvis du er deltidsforsikret.

Født i perioden 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956
Du skal udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født i perioden 1. juni 1956 til og med 31. december 1958
Du skal udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født i perioden 1. januar 1959 til og med 30. juni 1959
Du skal udskyde efterlønnen i mindst et halvt år og arbejde mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 624 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født den 1. juli 1959 eller senere
Du kan optjene skattefri præmie, så snart dit efterlønsbevis er udstedt.

Hvor meget kan jeg få i præmie?
Fortsætter du med at arbejde, efter du opfylder ovenstående betingelser, begynder du at optjene skattefri præmie. Du optjener en præmieportion hver gang, du arbejder 481 timer (det svarer til 3 måneders fuldtidsarbejde). En præmieportion er på 13.244 kr. (2017-tal) for fuldtidsforsikrede og 8.830 kr. for deltidsforsikrede.

Du kan i alt få en skattefri præmie på op til 158.928 kr. (2017-tal) for fuldtidsforsikrede og 105.960 kr. for deltidsforsikrede. Præmien bliver udbetalt af os, når du går på folkepension.

Efterløn i udlandet
Du kan som udgangspunkt tage din efterløn med til udlandet. Mulighederne afhænger dog af, hvor du rejser hen. Læs mere om reglerne neden for.

I EØS-landene

Hvis du er på efterløn, kan du bo i hele EØS-området (EU samt Norge, Island og Liechtenstein) og stadig modtage dansk efterløn. Du skal sende et efterlønskort (AR 249) hver måned, for at få udbetalt efterlønnen.

Uden for EØS-landene
Du kan holde ferie i lande udenfor EØS-området i tre måneder hvert kalenderår, mens du får efterløn. Er du væk i mere end tre måneder, stilles efterlønnen i bero, indtil du er tilbage.

Efterløn og sygesikring i udlandet
Efterlønnere  er ligestillet med personer i lønnet beskæftigelse, som bor i et andet EU-land. Kontakt Borgerservice i din kommune inden du rejser.

På www.eures.dk kan du læse mere om, hvordan du er stillet i det enkelte land. Gå ind under 'Jobsøger' og 'Landeinfo og jobdatabaser'.

Retten til efterløn opnås som udgangspunkt gennem medlemskab af en a-kasse og betaling af det særlige efterslønsbidrag.

Efterlønsordningen er en frivillig ordning. Det betyder blandt andet, at du kan melde dig ud af den på et hvilket som helst tidspunkt, du måtte ønske det. Allerede indbetalte bidrag kan tilbagebetales efter særlige regler. 

Efterlønsbidraget betales sammen med det normale kontingent til forbund og a-kasse. Efterlønsbidraget er 482 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret. Og 321 kr. pr. måned, som deltidsforsikret.

Som udgangspunkt skal du betale efterlønsbidrag fra den dag, hvor du fylder 30 år. Du skal sammenlagt betale til ordningen i 30 år. Er du født før 1. januar 1978, gælder særlige regler.

Ikke fyldt 30 år

Kort før din 30 års fødselsdag skriver medlemsteamet til dig. Du får i den forbindelse mulighed for at tilmelde dig efterlønsordningen. Husk, at vi skal have modtaget din tilmelding senest den dag, hvor du fylder 30 år.

Over 30 år

Hvis du tidligere har betalt til efterlønsordningen fra den dag, hvor du fyldte 30 år kan du, hvis du ønsker det, blive gentilmeldt ordningen. I alle øvrige situationer, kan du ikke blive tilmeldt ordningen når du er over 30 år.

Bemærk! Hvis du er født før 1. januar 1978 gælder der særlige regler. Kontakt i givet fald medlemsteamet på telefon 7248 6030.

Efterløn eller udstedelse af et efterlønsbevis kræver:

 • at du har nået efterlønsalderen, men ikke pensionsalderen.
 • at du har været medlem af en a-kasse.
 • at du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed – bortset fra at du godt må bo i et andet EØS-land.
 • at du har fået opgjort din pensionsformue.

Er du i seniorjob, skal du gå på efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Ellers mister du retten til efterløn.

Der kan være andre krav - afhængigt af din konkrete situation. Så kontakt til efterlønsteamet, hvis du har yderligere spørgsmål.

Obs!

Har du spørgsmål om efterløn?

Så kontakt efterlønsteamet på telefon 7248 6020. Teamet er klar ved telefonen mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-15. Torsdag fra kl. 9-17. Og fredag fra kl. 9-13. Du kan også sende en mail til efterloen@sl.dk