Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kørsel i embeds medfør

Sådan er reglerne, når du kører i bil i forbindelse med dit arbejde. Find svar på spørgsmål som: Kan arbejdsgiver kræve jeg har egen bil?, Hvornår får man betaling fortransporttid? Må jeg kører med borgere i egen bil?

Kan en arbejdsgiver forlange, at en medarbejder har egen bil?

Nej, som udgangspunkt kan en arbejdsgiver ikke kræve, at en medarbejder anvender eget køretøj.

Hvis en medarbejder skal bruge sin egen bil i tjenesten, skal dette være et aftalt vilkår mellem arbejdsgiver og medlemmet.

En medarbejder kan således heller ikke pålægges at skulle anskaffe sig en bil, hvis dette ikke var forudsat ved enten stillingens tiltræden, eller efterfølgende er blevet et aftalt vilkår for at kunne varetage stillingen.

Hvis medlemmet ikke ønsker at bruge egen bil eller ikke har egen bil, må arbejdsgiver stille bil til rådighed eller på anden vis sørge for transport, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre arbejdsopgaverne.

Hvis der mellem arbejdsgiveren og medlemmet er enighed om at benytte egen bil i større omfang i forbindelse med tjenesten, vil det være naturligt, at medlemmet som forudsætning stiller krav om, at få udbetalt den skattemæssigt ”høje sats” og at dette indgår som en del af aftalen.

For så vidt angår medlemmer ansat hos en offentlig arbejdsgiver gælder allerede SKATs satser, jfr. ”Aftale om benyttelse af eget transportmiddel”. Se: Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel

For privatansatte gælder det, at godtgørelsen for eventuelle kørte kilometer i arbejdsgivers tjeneste, er et aftalevilkår mellem arbejdsgiver og medlemmet.  SKATs satser er således alene at betragte som vejledende; i princippet kan man både aftale en mindre og en større honorering for kørte kilometer i medlemmets egen bil. Afgørende er, hvad arbejdsgiver og medlemmet bliver enige om.

Husk at få aftalt vilkår og klarhed over aftalen FØR du kører!

Hvornår får man betaling for transporttid?

Når man møder almindeligt ind på sin arbejdsplads, så indgår transporttiden fra bopæl til job naturligvis ikke som en del af arbejdstiden. Men hvis man fra egen bopæl eksempelvis skal køre ud til en borger, som det første når arbejdsdagen starter, så kan denne transporttid tælle med som arbejdstid. Det samme gælder, hvis arbejdsdagen afsluttes hos en borger; da kan transporttiden mellem borgerens hjem og egen bopæl også indgå i transporttiden.

Reglerne er detaljerede og komplicerede. Du bør derfor kontakte din lokale kreds for at få klarhed over, hvad der gælder i netop dit tilfælde.

Hvad angår de skattemæssige konsekvenser henviser Socialpædagogerne til SKATs hjemmeside, hvor det enkelte medlem ud fra sine egne konkrete ansættelsesforhold kan søge hjælp og afklaring på spørgsmålet.

Er man dækket af arbejdsskadereglerne under transport i embeds medfør?

Ulykker, der sker under transport til og fra arbejde, er som udgangspunkt ikke omfattet af loven.

I visse situationer har transporten mellem hjem og arbejdssted dog karakter af egentlig arbejde i arbejdsgiverens interesse. I de tilfælde vil en ansat være omfattet af loven under denne transport.
Det gælder for eksempel, hvis der sker en ulykke under transport:

  • Der er arrangeret af arbejdsgiveren
  • Til og fra arbejde i forbindelse med tilkaldevagt
  • Til og fra arbejde, hvor der skal udføres ærinder for arbejdsgiveren

Hvis man kommer til skade mens man udfører et ærinde for sin arbejdsgiver, kan man være dækket af arbejdsskadeloven.

Har man fast arbejdsplads (arbejder samme sted hver dag) er man dækket fra det tidspunkt, hvor man møder på arbejde. Tager man først til et fast arbejdssted og begynder transporten herfra, er man først dækket, når man kommer frem til det faste arbejdssted.

Arbejder man flere forskellige steder, er reglerne forskellige alt efter ansættelsesforholdet.

Som tommelfingerregel gælder, at i det tidsrum, man er på arbejde, og altså dermed optjener tid og løn, er man også omfattet af reglerne om arbejdsskadeforsikring.

Ansatte hos samme arbejdsgiver med skiftende arbejdssteder

Medarbejdere, der efter en fast plan kører ud til borgerne, er dækket før de er ankommet til første borgers bopæl.  Medarbejdstagere der kører fra eget hjem og direkte ud til en borger, som har behov for støtte, er pr 1. januar 2017 omfattet af arbejdsskadeloven. Det har ingen betydning om arbejdsgiver stiller en bil til rådighed eller arbejdstageren bruger sin egen bil.

Der sondres ikke længere imellem om arbejdsgiver har udleveret en arbejdsplan/køreplan til medarbejderen eller ej.  Det betyder for eksempel for dig, der arbejder som hjemmevejleder, at du er dækket af arbejdsskadeloven, når du kører fra egen bopæl og ud til en borger. Uanset om det er i egen bil eller ej, og om der er en fast køreplan eller ej.

Som tommelfingerregel gælder også her, at når transporttiden efter en konkret vurdering betragtes som arbejdstid, så vil en konsekvens heraf være, at medlemmet ligeledes vil være omfattet af en arbejdsskadeforsikring.

Når medlemmerne udfører kørsel med borgerne i egen bil

En socialpædagog, der er ansat i kommunen til at yde pædagogisk støtte, eller andre opgaver som vores medlemmer almindeligvis udfører, bør ikke foretage kørsel med borgerne i medarbejderens egen bil.  

Skal en borger have transport, må dette ske enten via godkendt vognmand, taxa eller patientbefordring. Eller med familie og venner, selvfølgelig; eller hvis pågældende bosted har egen bil, som man stiller til rådighed for sådanne forhold.

I de tilfælde, hvor en borger betaler medarbejderen for kørslen, er der tale om det man kalder ”erhvervsmæssig personbefordring”, hvilket kræver tilladelse. Også selvom det, der betales kun er et symbolsk beløb.

Pålægger man derfor en medarbejder at udføre sådanne ”tjenester”, så pålægger man reelt en medarbejder at udføre noget ulovligt. Det er hyrevognsreglementet der overtrædes, hvorfor man reelt udfører pirattaxakørsel. Det kræver erhvervskørekort, eller anden tilladelse fra myndighederne at transportere andre mennesker mod betaling.

Forsikringsmæssige forhold

Et andet problem er det forsikringsmæssige i tilfælde af uheld.

Der kan være forskel fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men som udgangspunkt er reglen, at anvender man sin bil til ulovlige eller ikke godkendte formål og der sker skade, så dækker forsikringen ikke.

Det er derfor en stor personlig risiko som medarbejderen løber. Her tænkes både på det økonomiske, men jo også det at få en bøde for at begå lovbrud.

Skal man transportere borgere, eller andre mod betaling og dette ikke er omfattet af hyrevognsreglementet, så skal man have autorisation til handicapkørsel. Dette kræver dog også erhvervskort og vognmandstilladelse.

Det er derfor fortsat vurderingen – nu med støtte hos Trafikstyrelsen – at vores medlemmer ikke bør foretage kørsel med borgere mod betaling uanset om det foregår i form af en ”skilling til benzinen” eller efter konkret aftale om vederlag fra arbejdsgiveren.