Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Selvstændig virksomhed

Har du en selvstændig virksomhed, som er din bibeskæftigelse, så gælder der særlige regler, når der drejer sig om dagpenge fra a-kassen

Selvstændig hovedbeskæftigelse

Driver du din selvstændige virksomhed som din hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du er ophørt i virksomheden. Ophørt vil sige, at du har lukket, solgt, bortforpagtet eller udlejet virksomheden.

Du skal indsende forskellig dokumentation for lukningen i form af en salgskontrakt, bortforpagtningskontrakt eller andet. For at din virksomhed er ophørt, skal dit momsnummer og/eller CVR-nummer også være lukket.

Når virksomheden er ophørt, kan du få dagpenge efter en tre ugers karensperiode, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. Det vil blandt andet sige, at du skal opfylde et beskæftigelseskrav og være tilmeldt jobnet.dk, som aktivt arbejdssøgende til lønmodtagerarbejde.

Beskæftigelseskravet
Er du fuldtidsforsikret, er beskæftigelseskravet 1.924 timers lønarbejde inden for tre år, og som selvstændig opfyldes beskæftigelseskravet ved, at du driver din virksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de seneste tre år.

Væsentligt omfang
Væsentligt omfang vil sige, at dit eget arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Det er os, der vurderer, om du har drevet sin virksomhed i væsentligt omfang. Ud fra dine oplysninger om dine arbejdstider samt omsætning i virksomheden.

Beregning af dagpenge
Dine dagpenge bliver beregnet på baggrund af virksomhedens overskud, hvis virksomheden har været drevet mere end tre hele regnskabsår. Vi beregner ud fra de to bedste ud af de sidste fem regnskabsår.

Har du ikke har haft overskud i virksomheden, kan du søge mindstesatsen. Den beregnes på baggrund af virksomhedens omsætning.

Har du været ansat hos din ægtefælle, tager beregningen udgangspunkt i, at ægtefæller er lige gode om indtjeningen og derfor skal dele den. Det gælder uanset, om der er indgået lønaftaler mellem dig og din ægtefælle.

Mindstesatsen
Selvom du har haft rigeligt med arbejde i virksomheden, er det ikke sikkert, at du har haft overskud i virksomheden. Står du i den situation, kan du søge om mindstesatsen.

Betingelserne for at få mindstesatsen er, at

 • virksomheden har været drevet i tre hele regnskabsår
 • du har været medlem af a-kassen i hele perioden
 • du har drevet virksomheden i væsentligt omfang
 • du ikke har mere end 26 ugers tilladt fravær – fx børnepasningsorlov – fra virksomheden i tre års perioden

Ophør af virksomhed
Skal du have dagpenge fra a-kasssen, er det en betingelse, at din virksomhed er ophørt. Det vil sige, at den er lukket, solgt, bortforpagtet eller udlejet.

Har du lukket virksomheden, skal du sende dokumentation til os. Det kan være en kopi af afmeldelse hos offentlige registre og dokumentation for afvikling af lokaler, driftsmidler, varelagre og inventar.

Har du bortforpagtet eller udlejet virksomheden, skal det dokumenteres med en skriftlig forpagtnings- eller udlejningsaftale, der er gensidigt uopsigelig i fem år.

OBS! Bortforpagtning eller udlejning må ikke ske til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Driver du virksomheden sammen med din ægtefælle, som han/hun fortsat ønsker at drive, bliver du kun betragtet som ophørt, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • du og din ægtefælle underskriver en erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Ophøret træder først i kraft fra den dag vi modtager erklæringen. Henvend dig derfor i god tid, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.
 • dokumenterer, at samlivet med din ægtefælle er ophævet i forbindelse med separation eller skilsmisse
 • drives virksomheden sammen med medejere, som ønsker at fortsætte, så er du ophørt, hvis du stopper med at arbejde i virksomheden, fordi dine arbejdsopgaver er bortfaldet eller er blevet overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn
Selvstændig bibeskæftigelse

Det er muligt at få dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Forudsætningen er, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge, og sandsynliggør, at du til hver en tid kan udføre alt arbejdet i din virksomhed uden for normal arbejdstid og selv kan tilrettelægge din arbejdstid. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal desuden oplyse, om:

 • arten og omfanget af virksomheden
 • du har ansat arbejdskraft
 • hvilke arbejdsopgaver du eller andre udfører i virksomheden, hvordan opgaverne er fordelt og hvor megen tid, der bliver brugt på opgaverne
 • virksomhedens omsætning og indtjening

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, skal du altid have vores tilladelse først, hvis du vil have dagpenge samtidigt. Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge.

Du skal også give os besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Tidsbegrænsning
Du kan få dagpenge i 78 uger, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Det er kun de uger, hvor du får udbetalt dagpenge eller andre ydelser fra os, som tæller, men vær opmærksom på, at det tæller som en hel uge, selvom du fx kun har fået dagpenge for én dag.

Når du har modtaget dagpenge i en samlet periode på 78 uger, tager vi stilling til, om du har ret til dagpenge i en ny periode på 78 uger.

Undtaget fra tidsbegrænsningen
Dit arbejde i virksomheden kan være af så ringe omfang, at du kan blive undtaget fra den begrænsede dagpengeret på 78 uger. Det gælder fx nogle former for deltidslandbrug.

Er du landmand på deltid, og bor du på landbruget, så er din ret til dagpenge ikke begrænset til 78 uger. Forudsat, at du kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen altid (og uden undtagelse) kan drives uden for normal arbejdstid. Du skal samtidigt på tro og love, erklære, at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Herudover gælder disse betingelser:

 • at du har drevet landbruget før du blev ledig.
 • at du ikke udvider landbruget, mens du er ledig.
 • at der udelukkende dyrkes korn, bestemte afgrøder og kartofler.
 • at evt. husdyrhold er til eget forbrug.
 • at du ikke har ansatte (gælder også ægtefælle/samlever).

Fradrag i dagpengene
Alle de timer, du bruger på driften af din bibeskæftigelse, betyder fradrag i dine dagpenge. Du skal derfor også oplyse om den tid, du har brugt på transport, administration, rengøring mv. på dit dagpengekort.

Ophør
Hvis du vil undgå den begrænsede dagpengeret på 78 uger, skal du ophøre med din bibeskæftigelse.

Du betragtes som ophørt, hvis du lukker virksomheden. Du kan også ophøre med din bibeskæftigelse, hvis du sælger, bortforpagter eller udlejer virksomheden. Det må blot ikke være til din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn.

Fortsætter din ægtefælle virksomheden, er du ophørt, hvis du:

 • og din ægtefælle underskriver en erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Ophøret træder først i kraft fra den dag, hvor vi modtager erklæringen. Henvend dig derfor i god tid, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.
 • dokumenterer, at samlivet med din ægtefælle er ophævet i forbindelse med separation eller skilsmisse

Fortsætter din medejer(e) virksomheden, er du ophørt, hvis du:

 • stopper med at arbejde i virksomheden, fordi dine arbejdsopgaver er bortfaldet eller er blevet overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn
 • stopper med at arbejde i virksomheden, fordi du ikke længere lever sammen med din ægtefælle

 Er du momsregistreret, skal du huske at blive afmeldt.

Du er selvstændig erhvervsdrivende i a-kasselovens forstand, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at få et økonomisk udbytte.

Når vi vurderer, om du driver selvstændig virksomhed, lægger vi bl.a. vægt på, om:

 • du har anden arbejdskraft ansat
 • virksomheden er momsregistreret
 • du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende
 • virksomheden er et interessentskab (I/S)
 • du arbejder i et selskab (A/S eller ApS), hvor du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.

Ansat hos din ægtefælle

Hvis du arbejder for din ægtefælle i dennes virksomhed, bliver du også anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis:

 • der er under 20 ansatte i virksomheden, eller
 • du er ansat i en overordnet stilling, eller
 • du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår

Hvis blot en af de tre betingelser er opfyldt, er du selvstændig, uanset om du får udbetalt løn som lønmodtager og din løn indberettes til eIndkomstregistret.

CVR-nummer/momsnummer

Har du oprettet et CVR-nummer og/eller et momsnummer anses du, som udgangspunkt, for at være selvstændig. Det gælder særligt, hvis du ejer en virksomhed og/eller er medejer af virksomheden. Det samme gælder, hvis du forpagter en virksomhed.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, så kontakt os for en afklaring. 

Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse

Din ret til arbejdsløshedsdagpenge og efterløn afhænger af, om du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse eller din bibeskæftigelse.

Virksomheden er din hovedbeskæftigelse, hvis du arbejder mere i den end i et andet (lønmodtager) arbejde. Det handler altså om, hvor meget tid du bruger. Virksomheden er også din hovedbeskæftigelse, hvis den er din eneste eller væsentligste indtægt.

Kontakt sagsbehandlerteamet 

Hvis du driver selvstændig virksomhed eller overvejer at gøre det, bør du kontakte sagsbehandlerteamet, da begge dele kan have afgørende indflydelse på dine dagpengerettigheder. Se kontaktoplysningerne neden for.

Obs!

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed?

Så kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010 eller send en mail til dagpenge@sl.dk