Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Din kontakt med jobcenteret

Som ledig skal du løbende deltage i jobsamtaler på dit lokale jobcenter. I samarbejde med både os og jobcenteret skal du lave en plan for hvordan du hurtigst muligt kommer i job.

Kontaktforløb og obligatorisk selvbook
I de første 6 måneder af din ledighedsperiode skal du til jobsamtale i jobcenteret ca. 1 gang om måneden. Herefter skal du til jobsamtale hver 3. måned. Vi deltager fra a-kassen i nogle tilfælde i første jobsamtale. Vi deltager også i en af samtalerne i 4-6 måned og igen ved 16 måneders ledighed.

Samtalerne har til formål at hjælpe dig med din plan om at komme i job. Du har pligt til at deltage i samtalerne i jobcenteret og du skal selv booke de fleste samtaler.

Fra 1. september 2016 er det således obligatorisk at booke samtaler selv, både i jobcenteret og a-kassen. Læs mere om obligatorisk selvbooking.

Aktivering
Som en del af din plan for at komme i job kan du blive tilbudt et aktiveringsforløb. Du planlægger aktiveringsforløbet sammen med jobcenteret og har mulighed for at ansøge om specifikke forløb. Dit aktiveringsforløb vil fremgå af Min Plan og du har pligt til at deltage i alle aktiveringsforløb. 

Er du mellem 30 og 50 år har du ret og pligt til aktivering, senest når du har været ledig i 6 måneder.

Er du under 30 eller over 50 år har du ret og pligt til aktivering, senest når du har været ledig i 3 måneder.

Neden for kan du læse mere om aktivering.

Virksomhedspraktik

Formål
En virksomhedspraktik skal medvirke til at afklare dit jobmål og styrke dine kvalifikationer inden for et arbejdsområde med henblik på at forbedre din mulighed for at opnå ansættelse.

Du kan fx bruge en virksomhedspraktik til at få kendskab til et nyt fagområde eller til at vende tilbage til et område, som du har været væk fra. Det kan både være inden for og uden for det pædagogiske område.

Vi anbefaler at du lægger en plan for, hvad du gerne vil lære af praktikken og at du også taler med arbejdsgiveren om, hvad du kan bidrage med.

Varighed og vilkår
Som dagpengemodtager har du mulighed for at få virksomhedspraktik i maks. 4 uger hos samme arbejdsgiver.

Hvis du er nyuddannet og ikke har været i arbejde endnu, kan du få virksomhedspraktik i maks. 8 uger hos samme arbejdsgiver.

Som fuldtidsforsikret skal du som udgangspunkt være i praktik 37 timer om ugen inden for den normale arbejdstid. Du er ikke ansat og får ikke løn fra arbejdsgiveren, men du er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Du må udføre de samme opgaver som dine kolleger med tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Vi anbefaler altid til arbejdspladserne på vores fagområde, at der laves en plan for forløbet. Det er for at sikre at der reelt sker en opkvalificering.

Økonomi og rådighed
Når du er i virksomhedspraktik får du dagpenge imens. Det betyder også at du bruger af din dagpengeret under forløbet. Idet der ikke er tale om løntimer, giver perioden heller ikke mulighed for at optjene ret til en ny dagpengeperiode.

Du skal som udgangspunkt fortsat søge arbejde, mens du er i virksomhedspraktik. Hvis det er tid for samtale med os eller jobcenteret kan samtalen afvikles telefonisk.

Hvis du har mere end 24 km til praktikstedet udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

Hvornår og hvordan
Du har mulighed for at starte virksomhedspraktik i hele din ledighedsperiode.  Jobcenteret skal dog senest tilbyde dig aktivering efter 3 eller 6 måneders ledighed afhængigt af din alder – se afsnittet Aktivering ovenfor.

Jobcenteret har ofte mulighed for at formidle dig til en virksomhedspraktik. Hvis du selv har kontakt til en arbejdsgiver, hvor virksomhedspraktik er relevant for dig, har du ret til virksomhedspraktik her, såfremt de lovmæssige betingelser for etablering af virksomhedspraktik er opfyldt. Det er i alle tilfælde vigtigt at du først starter i en virksomhedspraktik, når jobcenteret har meddelt både dig og arbejdsgiveren at forløbet er godkendt.

Job med løntilskud

Formål
Ligesom virksomhedspraktik skal job med løntilskud medvirke til at afklare dit jobmål og styrke dine kvalifikationer inden for et arbejdsområde med henblik på at forbedre din mulighed for at opnå ansættelse.

Hvis du fx som nyuddannet skal have fodfæste på arbejdsmarkedet, kan et job med løntilskud være et godt redskab. Job med løntilskud kan også være relevant, hvis du ønsker at skifte arbejdsområde eller har behov for at udvikle dine kompetencer inden for et område eller styrke dit netværk på arbejdsmarkedet.

Hvornår og hvordan
Du kan tidligst starte i job med løntilskud efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvis du er ufaglært, eller er fyldt 50 år eller er enlig forsørger, kan du imidlertid starte job med løntilskud allerede fra starten af din ledighedsperiode.

Hvis du har modtaget sygedagpenge i en periode op til at du bliver tilmeldt som ledig indgår sygedagpengeperioden i beregningen af de 6 måneder.

Jobcenteret har ofte mulighed for at formidle dig til et job med løntilskud. Hvis du selv har kontakt til en arbejdsgiver, hvor ansættelse med løntilskud er relevant for dig, har du ret til job med løntilskud her, såfremt de lovmæssige betingelser for etablering af ansættelse med løntilskud er opfyldt.

Det er i alle tilfælde vigtigt at du først starter i en ansættelse med løntilskud, når jobcenteret har meddelt både dig og arbejdsgiveren at forløbet er godkendt.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det offentlige område
Et job med løntilskud på en offentlig arbejdsplads kan max vare 4 måneder. Din løn vil svare til det du får i dagpenge. Der er dog tillagt 8 % til lønnen, som går til dækning af arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsgiver fastsætter din ugentlige arbejdstid på baggrund af din dagpengesats.

Som hovedregel gælder følgende:

- får du højeste dagpengesats skal du arbejde 37 timer om ugen
- får du arbejdsmarkedsydelse på 60 % skal du arbejde 23 timer om ugen
- får du arbejdsmarkedsydelse på 80 % skal du arbejde 30 timer om ugen
- er du nyuddannet og får dimittendsats skal du arbejde 31 timer om ugen

I alle andre forhold end lønnen, er du omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv. I tillæg til din løn skal der udbetales arbejdstidsbestemte tillæg, omkostningsdækkende ydelser og arbejdstidsbestemte tillæg.

Du må gerne have ordinære arbejdstimer i forløbet, fx vikartimer. Hvis du har mere end 5 timers ordinært arbejde om ugen, skal arbejdstiden og dermed også lønnen i jobbet med løntilskud reduceres. Hvis du har mere end 24 km til arbejdspladsen udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det private område
Et job med løntilskud på det private område kan max have en varighed på 6 måneder. I en privat ansættelse med løntilskud skal du have overenskomstmæssig løn. Arbejdsgiveren får et tilskud på 74,05 kr. pr. time.

Du er omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv. og du skal have et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen. Men job med løntilskud på deltid er også muligt. Lønnen vil i givet fald afspejle arbejdstiden og hvis du har brug for at søge supplerende dagpenge vil det være at krav, at arbejdsgiveren udfylder en frigørelsesattest (hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel). 

Rådighed under ansættelse – på det offentlige og det private område
Mens du er i arbejde med løntilskud, bruger du af din dagpengeret. Der er således tale om såkaldt støttet beskæftigelse. Derfor kan timerne ikke bruges til at optjene en ny dagpengeperiode.

Som udgangspunkt skal du søge arbejde, mens du er i job med løntilskud. Hvis der i ansættelsesperioden skal afholdes samtale med os eller jobcenteret kan samtalen afvikles telefonisk.

Du har pligt til at deltage i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Når det det først er godkendt af jobcenteret, er du omfattet af overenskomstens regler om opsigelse. Derfor kan en evt. afbrydelse før tid få konsekvenser for om du kan modtage dagpenge. Kontakt altid a-kassen og jobcenteret, hvis der er forhold i forbindelse med din ansættelse med løntilskud, som betyder, at du ønsker at afbryde ansættelsen før tid.  

Uddannelse/kursus

Formål 
Uddannelse eller kurser, som bevilliges som aktivering, skal udvikle eller afdække dine kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt vil der være tale om uddannelse som er rettet direkte mod beskæftigelse. Jobcenteret kan dog også bevillige alment opkvalificerende uddannelse fx forberedende voksenuddannelse (FVU) eller enkeltfag på HF. Der kan også være mulighed for kurser rettet mod at støtte dig i at være jobsøgende.

Du har ret til at ansøge jobcenteret om uddannelse/kurser. Hvis jobcenteret godkender, afholder de udgiften til forløbet og det vil fremgå af Min Plan.

Varighed
Du kan højst få 6 ugers uddannelse/kursus inden for de første 6 måneders ledighed.

Begrænsningen gælder ikke, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Den gælder heller ikke, hvis uddannelsen er bevilliget efter den regionale uddannelsespulje eller puljen til uddannelsesløft – se mere i afsnittet nedenfor.

Økonomi og rådighed
Du modtager dagpenge, mens du deltager i uddannelsen/kurset.

Du skal som udgangspunkt fortsat søge arbejde under forløbet. Hvis det er tid for samtale med os eller jobcenteret kan samtalen afvikles telefonisk.

Hvis du har mere end 24 km til uddannelsesstedet udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

De regionale uddannelsespuljer
Med beskæftigelsesreformen fra 2015 er der afsat en regionaluddannelsespulje til at understøtte at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for det næste halve år.

Jobcenteret kan godkende at du deltager på baggrund af ansøgning fra dig. De uddannelsesforløb der kan bevilliges efter den pulje, som fremgår af positivlisten:
Den regionale uddannelsespulje

Pulje til uddannelsesløft og realkompetencevurdering
Er du over 30 år og ufaglært har du ret til tilbud om en realkompetencevurdering (RKV).

Det er en individuel vurdering af alle dine kompetencer. RKV’en hjælper med afklaring i forhold til uddannelse.

Det kan vise sig, at du kan blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig. Det kan også være, at du kan afkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den. Eller du kan måske få et uddannelsesbevis uden at tage kurset.

Er du over 30 år og ufaglært eller har en forældet faglært uddannelse (ikke anvendt inden for de seneste 5 år) kan jobcenteret godkende at du påbegynder en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser med henblik på at blive faglært. Læs mere om uddannelsesløft.

For andre uddannelsesmuligheder: 

Uddannelse for ledige – beskriver hvilke typer uddannelse du må deltage i med a-kassens godkendelse
Jobrettet uddannelse for ledige – en mulighed for dig, der er ufaglært eller kortuddannet og faglært